Posebna odluka o pokretanju nabavke JN mazuta

Broj:

Vogošća, 10.08.2021. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH („Službeni glasnik BIH“ broj 39/14), člana 145. Statuta „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine, člana 2. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća broj 49-06/17 od 15.06.2017. godine i Zahtjeva za pokretanje postupka javne nabavke broj: 980-08/21 od 06.08.2021. godine, dana 10.08.2021. godine donosi se:

P O S E B N A  O D L U K A
O  P O K R E T A NJ U  P O S T U P K A  J A V N E   N A B A V K E

Član 1.

Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka) pokreće se postupak nabavke robe nisko sumporni mazut (do 1% sumpora).

Član 2.

Procijenjena vrijednost postupka nabavke robe nisko sumporni mazut (do 1% sumpora) iznosi 783.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

Predmetna javna nabavka biće finansirana iz vlastitih sredstava Društva.

Član 4.

Javna nabavka provesti će se putem otvorenog postupka, sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki BiH (e-nabavke) i sažetka obavještenja o nabavci u „Službenom glasniku BiH“, kao i podataka o postupku na portalu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

U skladu sa članom 257. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBIH“ broj 81/15), kao i članom 135. Statuta Društva broj  07-01/17 od 27.01.2017. godine, plan poslovanja čiji je sastavni dio plan nabavki usvaja Nadzorni odbor. Mandat Nadzornog odbora je istekao dana 08.11.2020. godine, a konkursna procedura koju provodi resorno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo još uvijek nije okončana nominacijom potencijalnih članova Nadzornog odbora na imenovanje Skupštini dioničara, te iz tog razloga nije usvojen plan nabavki za 2021. godinu. „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća je jedini operater centralnog grijanja na području opštine Vogošća sa čijeg se sistema toplotnom energijom napajaju škole, vrtići, opštinska zgrada, MUP, privredni subjekti, stambeni objekti i drugi. Član 18. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije („Sl. Novine KS“ broj 22/16) određuje obavezu spremnosti termoenergetskih postrojenja i instalacija od 20.septembra,  kao i početak grijne sezone nakon što se u dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura spoljnjeg vazduha od 12 ̊C ili niža, i to najkasnije 15. oktobra. U skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH („Službeni glasnik BIH“ broj 39/14, kao i ), kao i članom 2. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća broj 49-06/17 od 15.06.2017. godine, a uzevši u obzir navedeno i vrednujući vremenske rokove otvorenog postupka javne nabavke, odlučeno je kao u dispozitivu.

Dokument pripremio:

Amir Imamović, šef pravne službe

DIREKTOR

__________________

Nihad Konaković

Dostaviti:

  • Uprava;
  • Tehnički direktor;
  • Služba finansija;
  • A/a.

Preuzmite dokument u word formatu.