Novosti

Saniran kvar na toplovodu

30.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je saniran veliki kvar na toplovodu kod objekta Bingo centra u Vogošći, a koji je prouzrokovao prekid isporuke toplotne energije….

Prekid u snabdijevanju toplotnom energijom

27.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je zbog dotrajalosti sistema došlo do velikog kvara na toplovodu kod objekta Bingo u Vogošči, što je prouzrokovalo prekid u…

Poslovnik o radu komisije – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

16.11.2023

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U„BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

15.11.2023

Na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo…

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literature iz oblasti koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

14.11.2023

Obavještenje o ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

18.10.2023

O B A V J E Š T E N J Eo ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ DIONIČKO DRUŠTVO VOGOŠĆA I Skupština „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d….

Početak sezone grijanja 2023/2024

13.10.2023

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, obavještavamo korisnike grijanja u Općini Vogošća da sezona grijanja zvanično počinje…

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU VOZILA I JEDNOG KONTEJNERA LICITACIJOM PO SISTEMU ZATVORENIH PONUDA

03.10.2023

Vogošća, 27.09.2023. godine Broj: 743-09/23 Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 113-09/23 od 01.09.2023.  godine o davanju saglasnosti opokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za…

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

29.09.2023

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21) i člana 135. Statuta Društva broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine i…

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa – Poslovni sekretar

21.09.2023