Javne nabavke

Privremeni Plan javnih nabavki za 2024. godinu

30.01.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

25.01.2024

JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA SA NAMJEROM ZAKLJUČIVANJA OKVIRNOG SPORAZUMA SA JEDNIM PONUĐAĆEM NA PERIOD OD DVANAEST MJESECI

17.11.2023

TENDER BROJ 969-11/23 – PREDMET NABAVKE „MAZUT“

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA PERIOD 01.08-31.10.2023 GODINU

02.08.2023

Izmjene i dopune privremenog plana javnih nabavki za 2023. godinu

01.06.2023

Na osnovu člana 17. stav 7. Zakona o javnim nabavkama BiH Službeni list BiH broj 39/14 i 59/22“) direktor preduzeća Bags Energotehnika dd Vogošća donosi:…

Izmjene i dopune privremenog Plana javnih nabavki za 2023. godinu

05.04.2023

Na osnovu člana 17. stav 6. i 7. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni list BiH, broj 39/14, 59/22), člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća,…

Odluka o pokretanju nabavke za poštanske usluge, aneks II ZJN

02.03.2023

Broj: 159-03/23Vogošća, 02.03.2023. godine Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14, 59/22), tačke 5. USLUGA Privremenog plana javnih…

Odluka o pokretanju nabavke za usluge stručnog osposobljavanja, aneks II ZJN

28.02.2023

Broj: 154-02/23Vogošća, 28.02.2023. godine Na osnovu  člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14, 59/22), tačke 1. USLUGA Privremenog plana javnih…

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 01.02. do 30.06.2023. GODINE

24.02.2023

Na osnovu člana 17. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni list BiH, broj 39/14, 59/22), člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 07-01/17…

Tenderska dokumentacija, broj: 925-12/22

09.12.2022

Predmet nabavke: LUS-I (Mazut do 1% sumpora) Šifra iz JRJN-a 09135110-8