Izmjene i dopune privremenog Plana javnih nabavki za 2023. godinu

Na osnovu člana 17. stav 6. i 7. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni list BiH, broj 39/14, 59/22), člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine (OPU-IP: 129/2017), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, Odluke uprave o utvrđivanju i objavljivanju izmjena i dopuna privremenog plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2023. godinu, broj: 288-04/23 od 03.04.2023. godine, kao i Odluke nadzornog odbora o usvajanju izmjena i dopuna privremenog plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2023. godinu, broj: -04/23 od 04.04.2023. godine, direktor „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća  donosi:

 IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG PLANA JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 01.02. do 30.06.2023. GODINE  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA  

Član 1.

U privremenom planu javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za period 01.02. do 30.06.2023. godine, broj: 142-02/23 od 24.02.2023. godine (u daljem tekstu: Privremeni plan nabavki), dio tabele pod “ROBE” se dopunjava sa stavkama 6, 7, 8, 9 i 10, te je predmetna tabela izvršenom dopunom izmijenjena kako slijedi:

ROBE

  rbPredmet nabavke  Šifra JRJNProcjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-aVrsta postupka nabavkeSklapa li se Ugovor ili okvirni sporazumPlanirani početak postupkaPlanirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1.Kompjuterska oprema i potrepštine30200000-13.550,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
2.Kafa, čaj i srodni proizvodi15860000-41.000.00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
3.Sol i čisti natrijev klorid (Industrijska sol i hemikalije za pripremu vode za vrelovod)14400000-52.500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
4.Alat i farbe (metla, lopata, siluk, farbe, lakovi, četke, razrjeđivač)44500000-5 39224210-3750,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
5.Radna odječa, posebna radna oprema i pribor18100000-02.500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
6.Kancelarijski potrošni i promotivni materijal (kancelarijske potrepštine)30192000-11.500,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
7.Rezervni dijelovi i baterije za kalorimetre (Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije)31400000-02.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
8.Materijal za tekuće održavanje (Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu osim električnih aparata)44000000-06.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
9.Rezervni dijelovi za održavanje (Industrijske mašine)42000000-66.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
10.Toneri za laserske štampače/faksimil uređaje30125110-53.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva

Ukupna vrijednost nabavke robe iznosi:   28.800,00 KM                                           

Član 2.

U Privremenom planu nabavki, dio tabele pod “USLUGE” se dopunjava sa stavkama 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, te je predmetna tabela izvršenom dopunom izmijenjena kako slijedi:

USLUGE

  rbPredmet nabavke  Šifra JRJNProcjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-aVrsta postupka nabavkeSklapa li se Ugovor ili okvirni sporazumPlanirani početak postupkaPlanirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
1.Usluge stručnog osposobljavanja80530000-84.500,00Aneks II Zakona o javnim nabavkama BiHDaFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
2.Usluge popravaka i održavanja kompjutera50320000-41.500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
3.Usluge oglašavanja79341000-61.000,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
4.Usluge obrazovnih seminara80522000-9750,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
5.Poštanske usluge64110000-0500,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
6.Usluge čišćenja kancelarija90919200-42.000,00Direktni sporazumDaFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
7.Iznajmljivanje softvera za finansije i računovodstvo sa održavanjem72000000-51.200,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
8.Iznajmljivanje softvera za potrebe pravne službe sa održavanjem72000000-5500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
9.Usluge pretplate na stručnu literaturu79980000-7500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
10.Komunalne usluge65000000-33.000,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.12 mjeseciIzvor finansiranja su vlastita sredstva
11.Usluge u području zdravstva85100000-03.000,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
12.Popravke i održavanje kotlova (pregled i servisiranje)50531100-76.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
13.Popravke i održavanje električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme (Trafo stanice i sl.)  50532000-3  6.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
14.Usluge povezane sa građevinarstvom (Angažovanje građevinskih mašina: viljuškara, bagera, dizalice i sl.)71500000-36.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
15.Usluge popravaka i održavanja mjernih aparata (servisiranje i prateći dijelovi od ovlaštene laboratorije)50411000-96.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
16.Tekuće održavanje50000000-56.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
17.Dimnjačarske usluge90915000-46.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
18.Prijevozne usluge (cestovni prijevoz – dopremanje pozajmljenog mazuta)60000000-84.000,00Direktni sporazumNeApril 2023Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva

Ukupna vrijednost nabavke usluga iznosi:  58.450,00 KM                                    

Član 3.

U Privremenom planu nabavki se dodaje dio tabele pod “RADOVI” kako slijedi:

RADOVI

  rbPredmet nabavke  Šifra JRJNProcjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-aVrsta postupka nabavkeSklapa li se Ugovor ili okvirni sporazumPlanirani početak postupkaPlanirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
1.Popravak i održavanje toplane (šamoterski radovi, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika)45259300-06.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
2.Građevinski radovi nove distributivne mreže45251200-36.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
3.Ostali građevinski radovi45450000-66.000,00Direktni sporazumNeApril  2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
4.Mašinski radovi – sanacija postojeće distributivne mreže (Zavarivanje i sl.)45262680-16.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
5.Hitne intervencije na distributivnoj mreži45230000-86.000,00Direktni sporazumNeApril 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva

Ukupna planirana vrijednost nabavke radova iznosi:  30.000,00 KM

Broj: 288-04/23
Vogošća, 03.04.2023. godine
Direktor: Nihad Konaković