JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA SA NAMJEROM ZAKLJUČIVANJA OKVIRNOG SPORAZUMA SA JEDNIM PONUĐAĆEM NA PERIOD OD DVANAEST MJESECI

TENDER BROJ 969-11/23 – PREDMET NABAVKE „MAZUT“