JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U „BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

Na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo broj 27-34-44079/19 od dana 10.04.2020. godine i Odluke broj: 382-05 /20 od dana 26.05.2020. godine, „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U

„BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos u „BAGS-ENERGOTEHNIKA“d.d. Vogošća (u daljem tekstu: Preduzeće), sa sjedištem u ulici Igmanska bb, 71320 Vogošća,  www.bagsenergotehnika.ba.

Javni oglas se raspisuje za prijem radnika u radni odnos u „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za sljedeća radna mjesta:

 1. Finansijski knjigovođa (računovođa)  – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na period od 12 (dvanaest) mjeseci – rad na puno radno vrijeme – 40 sati sedmično, u terminu od 7,00 do 15,30 sati, na području Kantona Sarajevo-Općina Vogošća, ul. Igmanska bb.
 2.  Referent za pravne i kadrovske poslove –1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na period od 12 (dvanaest) mjeseci – rad na puno radno vrijeme – 40 sati sedmično, u terminu od 7,00 do 15,30 sati, na području Kantona Sarajevo-Općina Vogošća, ul. Igmanska bb.

 1. Opći uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. Da je stariji od 18 godina;
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 3. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;
 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.

Napomena:

 1. Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu sa istim neće se uzimati u razmatranje.
 2. Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i izjavu da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne stariju od 3 /tri/ mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
 3. Kandidati sa kojima se zaključi ugovor o radu obavezni su u roku od najduže 6 mjeseci steći sva ostala posebna znanja utvrđena Pravilnikom o radu preduzeća koja su potrebna za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su zaključili ugovor o radu, a koja znanja nisu bili dužni imati prilikom prijema u radni odnos.

 • Opis poslova i posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

Pozicija br. 1 Finansijski knjigovođa (računovođa)   

 • Opis poslova

Vrši unos podataka i knjiženje u finansijskom računovodstvu; Fakturisanje pruženih usluga; Učestvuje u izradi svih finansijskih izvještaja – polugodišnjih i godišnjih obračuna; Obračun plaće; Odgovara za praćenje i primjenu zakonskih propisa iz djelokruga svog rada; Vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac ili generalni direktor.

Prosjećna osnovna neto plata 957,00 KM.

2.2. Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 1. (Finansijski knjigovođa – računovođa) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1. Školska sprema: VSS/VŠS/SSS ; stepen: VII/VI/IV ; zanimanje: ekonomski smjer

2. Radno iskustvo: 1 godina

3. Posebna znanja i stručni zahtjevi: poznavanje finansijskog računovodstva, knjigovodstva i izvještavanja

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 1.  uz prijavu dostavljaju sljedeće dokaze:

 1. kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail) – obavezno.
 2. original ili ovjerenu kopiju diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke – obavezno.
 3. dokaz o radnom iskustvu (potvrda od poslodavca koja sadrži radna mjesta i opise poslova koje je kandidat obavljao ili potvrdu o stažu uz dešifraciju zanimanja)- obavezno.
 4. dokaz da poznaje finansijsko računovodstvo, knjigovodstvo i izvještavanje.

Pozicija br. 2 – Referent za pravne i kadrovske poslove

 • Opis poslova

Predlaže i izrađuje regulirajuće akte Društva; Usklađuje propise Društva sa izmjenama zakona; Vrši pravne i imovinske poslove; Rješava predmete i akte Društva; Rješava predmete i akte zaposlenika; Pokreće postupak sudske naplate i zastupa Društvo pred sudom; Praćenje zakonskih propisa iz djelokruga svog rada i odgovornost za njihovu primjenu; Ažurirаnjе infоrmаciја о rаdnој biоgrаfiјi, plаćаmа, ocjenama rаdnоg učinkа, kvаlifikаciјаmа i оbučаvаnju, i о kоrišćеnоm оdsustvu; Otvаrаnjе dоsiјеа zа nоvе zаposlenе rаdnikе i provjeravanje kоmplеtnоsti pоdаtаkа; Obrаđivаnjе mоlbi zа zаposlenjе i unаprеđеnjе i obavještavanje pоdnоsilаcа о rеzultаtimа; Primаnjе i оdgоvаrаnjе nа zahtjevе u vеzi sа rаdnim оvlаšćеnjimа i uslоvimа rаdа; Slаnjе аplikаciја zа pоsао i оglаšаvаnjе о оtvаrаnju rаdnih mjesta i tеstirаnju; Održаvаnjе i аžurirаnjе sistеmа zа ručnо i kоmpјtеrizirаnо аrhivirаnjе i rеgistrаciјu, i prikupljаnjе i priprеmаnjе izvještaja i dоkumеnаtа u vеzi sа rаdnim аktivnоstimа zaposlenih; Čuvаnjе i pоvlаčеnjе pоdаtkа i dоsiјеа о zаposlenim rаdnicimа prеmа dоbiјеnim zahtjevima; Vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac ili generalni direktor.

Prosječna osnovna neto plata 957,00 KM.

2.2  Posebni uslovi 

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 2.(Referent za pravne i kadrovske poslove)moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1. Školska sprema: VSS/VŠS/SSS ; stepen: VII/VI/IV ; zanimanje: pravni ili opšti smjer

2. Radno iskustvo: 1 godina

3. Posebna znanja i stručni zahtjevi: poznavanje pravne regulative društva

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 2. uz prijavu dostavljaju sljedeće dokaze:

 1. kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail) – obavezno.
 2. original ili ovjerenu kopiju diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke – obavezno.
 3. dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja sadrži radno mjesto i opis poslova koje je kandidat obavljao ili potvrdu o stažu uz dešifraciju zanimanja ) – obavezno

 • Sadržaj prijave

Prijava kandidata mora da sadrži sve dokaze o ispunjavanju uslova za poziciju za koju se kandidat prijavljuje za koje je naznačeno da se obavezno dostavljaju uz prijavu.

Kandidati su dužni u prijavi i na koverti naznačiti na koju se poziciju kandiduju.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na pismeni i usmeni ispit.

 • Dostava prijava i postupanje sa prijavama

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita, kandidati koji blagovremeno dostave urednu dokumentaciju, biće obavješteni pismeno na adresu i putem e-maila koje dostave u prijavi.

Prijave sa svim traženim dokumentima kandidati će dostaviti na protokol Preduzeća ili preporučeno poštom na adresu:

„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

ul. Igmanska bb, 71 320 Vogošća

Na koverti naznačiti „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje. Dokumentacija koja se priloži ostaje u arhivu Preduzeća i može se dobiti natrag na osnovu pisanog zahtjeva kandidata za povrat dokumentacije.  

 1. Broj telefona na koji kandidati mogu dobiti dodatna obavještenja je 033/432-632.     
 2. U slučaju da nakon provođenja pismenog i usmenog ispita neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati onaj kandidat koji po posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na zakon po kojem imaju prednost.