KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA BAGS-ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA

Na osnovu  člana 257. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BiH“ broj:81/15), člana 135. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017 i Odluke o pokretanju konkursne procedure za izbor direktora „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća broj: 33-06/20, donesene na LVII (pedesetisedmoj) sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 11.06.2020.godine, Nadzorni odbor Društva raspisuje:

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  BAGS-ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA

(Društvo za proizvodnju i distribuciju energetskih medija)

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, Vogošća. Direktora imenuje nadzorni odbor društva. Mandat direktora je 4 (četiri) godine. Dužnosti

direktora su utvrđene Zakonom o privrednim društvima F BiH i Statutom Društva.

Opći uslovi:

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci);
 3. Da nije stariji od 65 godina na dan imenivanja (dokaz: kao pod 2.);
 4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i

Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadležnog organa);

 • Da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog organa);
 • Da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup, a koji su nespojivi sa dužnošću u upravi, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje Kantonalnog suda ne starije do 3 mjeseca);
 • Da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju se kandiduje (dokaz: uvjerenje Općinskog suda, ne starije od 3 mjeseca);
 • Da nije na funkciji u bilo kojoj političkoj stranci (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadležnog organa)
 • Da ne obavlja funkciju predsjednika ili član nadzornog odbora ili upravnog odbora u privrednim društvima ili institucijama, uključujući, ali i ne ograničavajući se na: fondove, banke, agencije, komisije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadležnog organa).

Posebni uslovi:

 1. Da ima visoku stručnu spremu tehničkog  ili društvenog smjera, stepen: VII, ili najmanje 180 ECTS bodova (dokaz: ovjerena kopija diplome);
 2. Da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu);
 3. Da podnese prijedlog razvojne strategije Društva za period na koji se imenuje.

Prijava na konkurs treba da sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju svih uslova navedenih u konkursu.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

Izbor će se izvršiti u roku od 14 dana od dana zatvaranja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:

BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71 320 Vogošća

sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA – NE OTVARAJ“