Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora u otvorenom postupku javne nabavke “Mazuta“

Broj: 803-10/20
Vogošća, 14.10.2020. godine        

Na osnovu članova 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana  145. Statuta BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, a po prijedlogu Komisije za nabavku i ocjenu ponuda, imenovane Odlukom broj 604-08/20 od 07.08.2020.  godine, Direktor Društva donosi slijedeću:

 O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora u otvorenom postupku javne nabavke sa namjerom zaključenja Okvirnog sporazuma na period od 12 (dvanaest) mjeseci „Mazuta“

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku „Mazuta“za potrebe BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po tenderu broj 611-08/20,  je

“HIFA-PETROL” d.o.o. Sarajevo
Hotonj bb, 71 320 Vogošća
BIH

Član 2.

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke dužan je dostaviti dokaze zahtjevane u tački 6.2.2. odnosno tački 6.5 pod a) tenderske dokumentacije broj 611-08/20 u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Član 3.

Zadužuje se Služba za opće i pravne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.                                           

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Ugovorni organ BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća je pokrenuo postupak javne nabavke roba pod nazivom “Mazut” putem otvorenog postupka javne nabavke, za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj 16-1-1-2-3-5/20  dana 10.08.2020. godine na portalu javnih nabavki i u „Službenom glasniku BiH“ broj 50/20. Za predmetnu javnu nabavku, ponudu su blagovremeno dostavili slijedeći ponuđači:

  1. HIFA-OIL d.o.o. Tešanj…………………………………..864.500,00 KM bez PDV-a
  2. HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo……………………………..855.000,00 KM bez PDV-a

Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i konstatovala da ponude ponuđača HIFA-OIL d.o.o. Tešanj i HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo    zadovoljavaju sve uslove iz tenderske dokumentacije broj 611-08/20  i ocijenjene su kao prihvatljive, te su navedeni ponuđači pozvani da učestvuju u e-aukciji.

Shodno rezultatima pregleda i ocjene ponuda, inicijalni poredak ponuđača sa prihvatljivim ponudama, prije provođenja e-aukcije je:

Naziv ponuđača i sjedišteIznos ponudeOsvojena pozicija
HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo855.000,001.
HIFA-OIL d.o.o. Tešanj864.500,002.

Ugovorni organ je zakazao e-aukciju za 12.10.2020. godine sa početkom u 14:00 sati i minimalnim trajanjem od 10 minuta.

Nakon provedene e-aukcije, poredak ponuđača je sljedeći:

Naziv ponuđača i sjedišteIznos ponudeOsvojena pozicija
HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo851.145,001.
HIFA-OIL d.o.o. Tešanj852.000,002.

Komisija za nabavke i ocjenu ponuda, polazeći od primjenjenog kriterija za dodjelu ugovora – najniža cijena, predložila je ugovornom organu da donese Odluku kao u dispozitivu, uz sljedeće obrazloženje:

Komisija za predmetnu nabavku, uzimajući u obzir činjenicu da postupak nabavke “Mazuta” nije okončan u skladu sa planiranom dinamikom, a što je prouzrokovano neosnovano izjavljenom žalbom na predmetnu tendersku dokumentaciju te u skladu sa obavezama Ugovornog organa koje kao jedini pružalac ove vrste usluga na području Općine Vogošća ima u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 14/16, 43/16, 10/17-ispr.,  19/17, 20/18 i 22/19) i Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 22/16), predlaže odgovornom licu Ugovornog organa da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa poretkom postignutim nakon provedene e-aukcije, ali samo pod uslovom da je Ugovorni organ u mogućnosti obezbijediti razliku sredstava potrebnih za finansiranje ovog Okvirnog sporazuma, obzirom da ponude i prvorangiranog i drugorangiranog ponuđača svojom vrijednošću premašuju iznos procijenjene vrijednosti nabavke. Prilikom davanja ove preporuke, Komisija za predmetnu nabavku se rukovodila kako zakonskim obavezama koje proizilaze iz naprijed navedenih propisa, tako i činjenicom da ukoliko se ne obezbijedi energent neophodan za obavljanje osnovne djelatnosti Ugovornog organa, najveću štetu će trpiti krajnji korisnici usluga Ugovornog organa, a to su vrtići, škole, Dom zdravlja te građanstvo Općine Vogošća, odnosno socijalno najosjetljivije kategorije stanovništva.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća  u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

Direktor

Nihad Konaković