PLAN NABAVKE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 17. stav 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zaključka Nadzornog odbora o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu broj: 31-06/20 od11.06.2020. godine i Odluke Skupštine o davanju saglasnosti na Plan poslovanja za 2020. godinu broj: 43-07/20 od 14.07.2020. godine, objavljuje se:

PLAN NABAVKE ROBA, RADOVA  I  USLUGA ZA 2020. GODINU

         Tabela 14. Plana poslovanja za 2020. godinu

Planirana realizacija ukupnih nabavki za 2020 g / KM bez PDV /

Red.br.Opis nabavkePlan realizacije u 2020 g
1.Roba -mazut1.510.000
2.Oksidirana so / omekšivanje vode /2.000
3.Gorivo, mazivo1.850
4.Kancel.materijal,obrasci računa i hig.materijal2.000
5.Usluge tekućeg održ.50.000
6.Ostale usluge / pravne, revizorske, notarske, računovodstvene…/  6.000
 UKUPNO1.571.850