Posebna odluka o pokretanju nabavke JN mazuta

Broj: 1066-12/21

Vogošća, 22.12.2021. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH („Službeni glasnik BIH“ broj 39/14), člana 145. Statuta „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine, člana 2. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća broj 49-06/17 od 15.06.2017. godine i Zahtjeva za pokretanje postupka javne nabavke broj: 1727-12/21 od 22.12.2021. godine, donosi se:

P O S E B N A  O D L U K A

O  P O K R E T A NJ U  P O S T U P K A  J A V N E   N A B A V K E

Član 1.

Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka) pokreće se postupak nabavke robe nisko sumporni mazut (do 1% sumpora), CPV kod: 09135110-8.

Član 2.

Procijenjena vrijednost postupka nabavke robe nisko sumporni mazut (do 1% sumpora) iznosi 739.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

Predmetna javna nabavka biće finansirana iz vlastitih sredstava Društva.

Član 4.

Javna nabavka provesti će se putem otvorenog postupka sa namjerom zaključenja Okvirnog sporazuma na period od 12 (dvanaest) mjeseci, sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki BiH (e-nabavke) i sažetka obavještenja o nabavci u „Službenom glasniku BiH“.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

U skladu sa članom 257. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBIH“ broj 81/15, 75/21), kao i članom 135. Statuta Društva broj  07-01/17 od 27.01.2017. godine, plan poslovanja čiji je sastavni dio plan nabavki usvaja Nadzorni odbor. Mandat prethodnog sastava Nadzornog odbora je istekao dana 08.11.2020. godine, a trenutni Nadzorni odbor je imenovan od strane  Skupštine dioničara dana 11.10.2021. godine. Plan poslovanja čiji je sastavni dio plan nabavki za 2021. godinu još uvijek nije razmatran, kao ni usvojen od strane Nadzornog odbora, a  „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća je jedini operater centralnog grijanja na području opštine Vogošća sa čijeg se sistema toplotnom energijom napajaju škole, vrtići, opštinska zgrada, MUP, privredni subjekti, stambeni objekti i drugi. Grijna sezona 2021/2022 je počela na vrijeme, te je ista u toku, a članom 18. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije („Sl. Novine KS“ broj 22/16) je određeno da je ugovorni organ, odnosno davalac usluge dužan obezbjediti nesmetanu, kvalitetnu i okolinski prihvatljivu

proizvodnju i isporuku toplotne energije za potrebe grijanja, klimatizacije i ventilacije u toku sezone grijanja. Raspoložive količine mazuta koji se koristi za proizvodnju toplotne energije nisu dostatne za grijnu sezonu 2021/2022 koja, shodno članu 18. navedene Uredbe,  završava najranije 15. aprila 2022. godine, a najkasnije 15.maja 2022. godine. U skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH („Službeni glasnik BIH“ broj 39/14), kao i članom 2. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća broj 49-06/17 od 15.06.2017. godine, a uzevši u obzir odredbe Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije („Sl. Novine KS“ broj 22/16), raspoložive količine mazuta, kao vremenske rokove otvorenog postupka javne nabavke, odlučeno je kao u dispozitivu.

Dokument pripremio:

Amir Imamović, šef pravne službe

DIREKTOR

Nihad Konaković

Dostaviti:

  • Uprava;
  • Tehnički direktor;
  • Služba finansija;
  • A/a.