Poslovnik o radu komisije

U skladu sa članom 8. Uredbe o  postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opšine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili opšina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 9/19) Komisija imenovana Odlukom broj: 462-06/20, na svojoj I sjednici održanoj dana 09.07.2020. godine, donijela je

POSLOVNIK O RADU

I           OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom definiraju se oblasti iz kojih će se izvršiti provjera znanja, način provođenja i vrednovanje pismenog i usmenog ispita kandidata koji se prijavljuju na javni oglas za prijem u radni odnos koji je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, postavljen na internet stranici “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća i na internet stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, dana 05.06.2020. godine.

II         NAČIN PROVOĐENJA I VREDNOVANJE ISPITA

Član 2.

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata.

 

Član 3.

Komisija utvrđuje ispitna pitanja i kriterije za pismeni i usmeni ispit na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata.

 

2.1.  Pismeni ispit

Član 4.

Na pismenom ispitu će biti postavljeno osam (8) pitanja.

Ispitna pitanja na pismenom ispitu su ista za sve kandidate koji se prijavljuju na istu poziciju.

Pismeni ispit može trajati maksimalno 45 minuta.

Svaki tačan odgovor na pitanje donosi 5 bodova kandidatu, a netačan 0 bodova. Pitanja sa ponuđena četiri odgovora utvrđuje Komisija. Kandidati mogu zaokružiti jedan od četiri ponuđena odgovora pod a), b), c) ili d) od kojih je samo jedan odgovor tačan.

Kandidat koji tačno odgovori na sva pitanja može ostvariti maksimalno 40 bodova na pismenom ispitu.

 

Član 5.

Pitanja na pismenom ispitu se odnose na provjeru znanja iz slijedećih oblasti:

  1. Finansijski knjigovođa (računovođa)  

1.1. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine F BiH“ br. 83/09)

1.2.  Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta Federacije Bosne i        Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj  69/14, 14/15, 4/16 i 19/18).

  1.  Referent za pravne i kadrovske poslove

2.1. Zakon o privrednim društvima Federacije („Sl. Novine F BiH“ br. 81/15)

2.2. Zakon o radu („Sl. Novine F BiH“ br. 26/16, 89/18)

2.3. Zakon o izvršnom postupku („Sl. novine F BiH“ broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16)

 

2.2.   Usmeni ispit

Član 6.

Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta. Pitanja imaju pravo postavljati svi članovi Komisije, a pitanja mogu biti usmjerena na oblasti:

  1. prethodno stečeno znanje kandidata i radno iskustvo
  2. stepen znanja kandidata o poslovima radnog mjesta za koje se kandiduje (iz opisa poslova radnog mjesta) i djelatnosti preduzeća i regulative
  3. provjera sposobnosti odnosno kompetencija za obavljanje poslova radnog mjesta
  4. motivisanost kandidata za radni angažman i opšti dojam.

Komisija u toku usmenog ispita može postavljati potpitanja kojima se razrađuje odgovor kandidata na pitanje.

Na usmenom ispitu se neće postavljati pitanja koja se na bilo koji način odnose na: etničku pripadnost, nacionalno ili socijalno porijeklo, entitetsko državljanstvo, religiju i religijska uvjerenja, veze s nacionalnom manjinom, politička i druga lična uvjerenja, kao i pitanja spolne odnosno seksualne orijentacije, rase, boje kože, rođenja, bračnog statusa, starosne dobi, imovinskog stanja, hendikepiranosti, porodičnih relacija, društvenog položaja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju.

Član 7.

Kvalitet odgovora na usmena pitanja članovi Komisije boduju sa ocjenama od 1 do 5.

Kandidat na usmenom ispitu može ostvariti maksimalno 20 bodova. Konačan broj bodova na usmenom ispitu dobija se zbrajanjem bodova svih članova Komisije i dijeljenjem tog broja sa 3. Ukoliko ovako dobijen broj nije cjelovit, zaokruživanje se vrši na jednu decimalu.

III     ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

Član 8.

Broj bodova koje je kandidat osvojio dobija se tako što se saberu bodovi iz usmenog i pismenog ispita.

Član 9.

Listu uspješnih kandidata čine oni kandidati koji su u ukupnom zbiru bodova ostvarili najmanje 31 bod i više.

Listu kandidata koji nisu zadovoljili čine oni kandidati koji su u ukupnom zbiru bodova ostvarili manje od 31 bod.

Član 10.

Komisija na osnovu utvrđenih bodova na ispitu sačinjava informaciju o provedenom javnom oglasu i rezultatima pismenog i usmenog ispita kao i Listu uspješnih kandidata u skladu sa brojem osvojenih bodova.

Takođe, Komisija na osnovu utvrđenih bodova na ispitu sačinjava Listu kandidata koji nisu zadovoljili u skladu sa brojem osvojenih bodova.

Član 11.

Informaciju te Listu uspješnih kandidata zajedno sa bodovima Komisija dostavlja Upravi preduzeća u roku od tri radna dana nakon obavljenog ispita sa kandidatima, uz potpis svih članova Komisije.

Član 12.

Ukoliko niko od kandidata ne zadovolji, odnosno ne ostavari 31 bod u ukupnom zbiru bodova, Komisija sačinjava informaciju o provedenom javnom oglasu i rezultatima pismenog i usmenog ispita kao i Listu kandidata u skladu sa brojem osvojenih bodova.

Informaciju te Listu kandidata zajedno sa bodovima Komisija dostavlja Upravi preduzeća u roku od tri radna dana nakon obavljenog ispita sa kandidatima, uz potpis svih članova Komisije.

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Vogošća, 09.07.2020. godine

Dostaviti:

  1. Članovima Komisije (e-mail)
  2. Služba pravnih i opštih poslova
  3. Predsjednik komisije