POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA USLUGA OGLAŠAVANJA ZA POTREBE “BAGS-ENERGOTEHNIKA” D.D. VOGOŠĆA U 2022. GODINI (ANEKS II. DIO B ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH)

I. NARUČILAC-UGOVORNI ORGAN

“BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća.
Adresa: Ul. Igmanska bb.
Identifikacijski broj: 4200479170006.
Broj bankovnog računa: 1401010005655036 kod ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo.
Telefon: 033-432-632, 033-433-848, fax: 033-432-611, e-mail: bags.energotehnika@gmail.com.
Web stranica:www.bagsenergotehnika.ba.

II. VRSTA POSTUPKA NABAVKE

Postupak nabavke na koji se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 66/16).

III. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je nabavka usluge oglašavanja u štampanim, i drugim glasilima (novinskim listovima, web portalima,…) za potrebe objava obavještenja o održavanju skupština dioničara, objave konkursa za prijem radnika i sl. za potrebe “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća u 2022. godini.
Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 2.000,00 KM.
Broj nabavke: Plan javnih nabavki “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća, usluge, redni broj 12.
Oznaka iz JRJN: 79341000-6.

IV. KONTAKT PODACI

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: Amir Imamović, telefon 033/432-632, e-mail: amirimamovic.bags@gmail.com.

V. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nabavka usluge oglašavanja za potrebe “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća u 2022. godini.
Rok trajanja ugovora: ugovori se zaključuju najkasnije do 31.12.2022. godine.

  • Plaćanje usluge će se vršiti nakon ispostavljene naruđbenice, u roku od najkasnije 30 dana po prijemu uredno ispostavljene fakture na protokol Naručioca

VI. PERIOD ZA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Ugovori će se zaključivati prema potrebi Naručioca, a najkasnije do 31.12.2022. godine.
Račun za pruženu uslugu će se smatrati ugovorom.

VII. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

“BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća će u period iskazane potrebe za ovom vrstom neprioritetne usluge izbor između prijavljenih ponuđača za konkretnu uslugu vršiti na osnovu svojih potreba, cijeneći specifičnost, kvalitetu i detaljnost prispjelih ponuda.

VIII. PRIPREMA PONUDA, NAČIN, ROK I MJESTO ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponuda.
Ponude se pripremaju i dostavljaju u skladu sa sadržajem Poziva.
Ponuđači podnose ponude na jedan od načina predviđen tačkom IV. Kontakt podaci (putem pošte, faksom, elektronskim putem na e-mail adresu ugovornog organa).
Ugovorni organ će ponudom smatrati svaki letak, brošuru, predračun, faksom dostavljenu ponudu, ponudu dostavljenu putem mail-a, kao i svaki drugi vid informacije, uključujući i javno dostupne informacije, iz kojih se može vidjeti naziv ponuđača, predmet nabavke koji nudi i cijena usluge.
Ponuđači mogu ponudu dostaviti i na protokol ugovornog organa “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća, ulica Igmanska bb, 71320 Vogošća.

IX. DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD ČETIRI GODINE

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi Naručioca u periodu juni-decembar 2022. godine, račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, od jednog ili više dobavljača.

X. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA-CJENOVNIKA
31.12.2022. godine do 12.00 sati.

XI. WEB STRANICA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ovaj Poziv je objavljen na web stranici „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća-www.bagsenergotehnika.ba.
Obzirom da „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća ne raspolaže sa podacima o tome koji su ponuđači preuzeli Poziv sa navedene stranice, sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja Poziva za dostavljanje ponuda će biti objavljene na istoj stranici, te će se ponuđači smatrati obavještenim o navedenom sa danom objave istih.
Obavještenje o dodjeli Ugovora objavit će se u skladu sa članom 74. stav 2. Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)

D I R E K T O R
Nihad Konaković