JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U „BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

Na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  Kantona Sarajevo broj  05-30-32038/23 od 05.09.2023. godine, Uredbe  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 19/21, 10/22, 28/23) Odluke broj: 655-09/23 od 05.09.2023.godine, „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U

„BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos u „BAGS-ENERGOTEHNIKA“d.d. Vogošća (u daljem tekstu: Preduzeće), sa sjedištem u ulici Igmanska bb, 71320 Vogošća,  www.bagsenergotehnika.ba.

Javni oglas se raspisuje za prijem radnika u radni odnos u „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za sljedeće radno mjesto:

 1. Poslovni sekretar – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na period od 12 (dvanaest) mjeseci – rad na puno radno vrijeme – 40 sati sedmično, u terminu od 7,00 do 15,30 sati, na području Kantona Sarajevo-Općina Vogošća, ul. Igmanska bb.
 1. Opći uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • Da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;

Napomena:

 1. Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu sa istim neće se uzimati u razmatranje.
 2. Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i izjavu da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne stariju od 3 /tri/ mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
 3. Kandidat sa kojima se zaključi ugovor o radu obavezni su u roku od najduže 6 mjeseci steći sva ostala posebna znanja utvrđena Pravilnikom o radu preduzeća koja su potrebna za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su zaključili ugovor o radu, a koja znanja nisu bili dužni imati prilikom prijema u radni odnos.
 4. Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dostavljaju posebne potvrde i uvjerenja kojima se to dokazuje.
 1. Opis poslova i posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati
 • – Poslovni sekretar
  • Opis poslova
 • provjerava, fоrmаtira i prеpisuje kоrеspоndеnciјu, bilješki i izvještaja iz diktаtа, еlеktrоnskih dоkumеnаtа ili pisаnih biljеški i njihоvо usklаđivаnjе sа stаndаrdimа kаncеlаriјskоg pоslоvаnjа, uz kоrišćеnjе rаčunаra ili drugu word-processing оprеmu;
 • obavljanje poslova protokola (rаd zа ulаznоm i izlаznоm pоštоm);
 • skеnirа, rеgistrirа i distribuirа pоštu, kоrеspоndеnciјu i dоkumеnаte;
 • rеgistrirа i provjerava zahtjeve zа оdržаvаnjе sаstаnаkа i pоmоže u оgrаniziranju istih;
 • provjerava i rеgistrirа оdsustvа i druga prаvа kоја оstvаruјu zаposleni rаdnici;
 • organizuje i nаdglеdа sistеmа аrhivirаnjа;
 • rukuje telefonskom centralom i faksom preduzeća;

–     vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac ili generalni direktor.

2.2. Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju. Poslovni sekretar moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– školska sprema: SSS; stepen: IV; zanimanje: opći,ekonomski društveni ili tehnički smjer.

– radno iskustvo: 1 godina

– posebna znanja i stručni zahtjevi: poznavanje rada na računaru, komunikativnost, strani jezik

    2.3. Osnovna plata 1.256,64

Kandidati koji se prijavljuju na navedenu poziciju.  uz prijavu dostavljaju sljedeće dokaze:

 • Prijava na javni oglas sa naznakom radnog mjesta za koju se prijavljuje ( svojeručno potpisana)- obavezno
 • kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail) – obavezno.
 • original ili ovjerenu kopiju diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke – obavezno.
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda od poslodavca koja sadrži radna mjesta i opise poslova koje je kandidat obavljao ili potvrdu o stažu uz dešifraciju zanimanja)- obavezno.
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru i stranog jezika- obavezno
 • Uvjerenje o državljanstvu- obavezno
 • Izvod iz matične knjige rođenih- obavezno

Napomena:

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 ( šest ) mjeseci od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa.

 1. Neophodna dokumentacija da bi se ostvario prioritet pri zapošljavanju:

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prednost/prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovoh porodica u institucijana u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajeva (Sl. Novine KS 37/20, 27/21) imaju prioritet pri zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.)koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se naposeban zakon po kojem imaju prednost, te su dužni dostaviti: Dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, Dokaz o ispunjavanju uslova za ostvarenje prava po ovoj Uredbi: prijavljeno prebivalište/boravište u KS i da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica JU ,,Služba za zapošljavanje KS“ ili da je zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje ili su zaposena na određeno vrijeme, odnosno sljedeće dokaze:

 1. Obaviještenje o evidenciji prebivalištu/boravištu u KS izdato od strane MUP-a KS (CIPS-ova prijava prebivališta),
 2. Uvjerenje JU ,,Služba za zapošljavanje KS“ da se kanddiat nalazi na evidencijiJU ,,Služba za zapošljavanje KS“ ili Potvrda poslodavca da kandidat obavlja poslove sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje (s naznakom stručne spreme s kojom je radnik zasnovao radni odnos kod tog poslodavca) ili Potvrda poslodavca da je kandidat zaposlen na određeno vrijeme.

Navedene dokaze pod tačkom 1. i 2. kojim se dokazuje prioritet pri zapošljavanju, dostaviti s datumom izdavanja ne starijim od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa.

 1. Uvjerenje/Rješenje o pripadnosti branilačkoj kategoriji izdato od strane nadležnog organa u skladu s članom 5. stav 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijana u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajeva (Sl. Novine KS 37/20, 27/21), te prilogom Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijana u Kantonu Sarajevo u kojem je popisana dokumentacija i naziv organa koji izdaje istu i to prema sljedećoj tabeli:
Redni brojPripadnost branilačkoj kategorijiNaziv dokaza- dokumentaOrgan koji ga izdaje
1.Član porodice šehida- poginulog, umrlog i nestalog braniocaUvjerenje o statusu djeteta šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca i Uvjerenje o učešću  u oružanim snagama  za šehida- poginulog, umrlog i nestalog branioca.Općinska služba  za boračko invalidsku zaštitu, Grupa za pisanja evidencije  iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
2.Ratni vojni invalidRješenje o priznatom svojstvuratnog vojnog invalidaOpćinska služba za boračko invalidsku zaštitu
3.Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanjaRješenje o priznatom pravu na novčano mjesečno primanje dobitniku priznanjaOpćinska služba za boračko invalidsku zaštittu
4.Demobilisani braniociUvjerenje o učešću u oružanim snagamaGrupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta
5.Dijete: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisanog branioca1.Uvjerenje o statusu djeteta vojnog invalida, 2. Rješenje o priznatom pravu na :  invalidninu, mjesečni novčani dobitak,  3.Uvjerenje o učešću u oružanim snagamaPod 1 i 2 Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu, pod 3 Grupa za pitanja evidencije u oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivaišta
6.Suprugama ratnih vojnih invalidaa)    Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida b) Rješenje o priznatom pravu na invalidninua) Općinska Služba matični ured   b) Općinska Služba za boračko invalidsku zaštitu

Dokaz pod tačkom 3. kojom se dokazuje prioritet pri zapošljavanju dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa.

 1. Sadržaj prijave

Prijava kandidata mora da sadrži sve dokaze o ispunjavanju uslova za poziciju za koju se kandidat prijavljuje za koje je naznačeno da se obavezno dostavljaju uz prijavu.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na pismeni i usmeni ispit.

 1. Dostava prijava i postupanje sa prijavama

Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita, kandidati koji blagovremeno dostave urednu dokumentaciju, biće obavješteni pismeno na adresu i putem e-maila koje dostave u prijavi.

Prijave sa svim traženim dokumentima kandidati će dostaviti na protokol Preduzeća ili preporučeno poštom na adresu:

BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

ul. Igmanska bb, 71 320 Vogošća

Na koverti  obavezno naznačiti poziciju na koju apliciraju-naziv radnog mjesta uz obaveznu naznaku „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI

Kandidati koji apliciraju na navedenu poziciju kod  poslodavca mogu preuzeti pitanja za pismeni ispit i listu literature iz oblasti iz kojih će se polagati  pismeni i usmeni ispit ( isti će biti objavljeni na web stranici poslodavca).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje. Dokumentacija koja se priloži ostaje u arhivu Preduzeća i može se dobiti natrag na osnovu pisanog zahtjeva kandidata za povrat dokumentacije.  

6. Broj telefona na koji kandidati mogu dobiti dodatna obavještenja je 033/432-632.