JAVNI OGLAS za prodaju vozila i jednog kontejnera licitacijom po sistemu zatvorenih ponuda

Vogošća, 05.01.2024. godine

Broj: 07-01/24

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 113-09/23 od 01.09.2023.  godine o davanju saglasnosti o
pokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za prodaju dijela stalnih sredstava, „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju vozila i jednog kontejnera
licitacijom po sistemu zatvorenih ponuda

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog oglasa je prodaja službenih putničkih motornih vozila, bagera i jednog kontejnera (u daljem tekstu predmet prodaje) prikupljanjem zatvorenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

 RbrVrsta, marka i tip vozilaRegistarska
oznaka
Broj šasijeGodina
proizvodnje
POČETNA
CIJENA BEZ
PDV-a
(u KM)
1.Putnički automobil
LADA NIVA VAZ 21213
-br.motora 212137131872
-snaga 59 kw
-vrsta motora- benzin
-manuelni mjenjač
-boja -zelena -radna zapremina -1689 ccm
-euro 3 -oblik karoserije- TERENSKO -pređena kilometraža:
 km Inventurni broj 762
M15-M-396XTA2121302169182620032.500,00
2.Višenamjensko vozilo
CADDY – BB-FURGON
Marka Volkswagen
-vrsta-N1 teretno vozilo
-br.motora 1Y892605
-prva registracija i godina proizvodnje 2000
-snaga 47 kw -radna zapremina 1896 ccm
-euro 3 -vrsta motora -diesel
-boja -bijela
-manuelni mjenjač
-oblik karoserije–BB-FURGON
-višenamjensko vozilo
-pređena kilometraža
 km Inventurni broj 394
J13-M-242WV1ZZZ9KZ1R51676220001.050,00
3.BAGER Radoje Dakic RD 130 Nije u voznom stanju. Isključivo za dijelove ili željezo. Bez ikakve prateće dokumentacije.  19785.000,00
4.Kontejner skladišni veliki 6 m Inventurni broj 120   5.000,00
  • PREGLED PREDMETA PRODAJE

Vozila i kontejner koji su predmet prodaje-licitacije mogu se pogledati u vremenu od 10,00 – 14,00 sati, svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 033 432 632.  Sva vozila su locirana u kompleksu firme“BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća u ul. Igmanska bb.

Ponuđena vozila i kontejner se prodaju u viđenom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

  • NAČIN JAVNE PRODAJE – LICITACIJE

Vozila i kontejner koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedini predmet prodaje.

U slučaju da se prijave dva ili više ponuđača sa istim iznosom ponude, koja je ujedno i najviša cijena ponude, kao najpovoljniji ponuđač smatrat će se onaj čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol Preduzeća.

Licitirati se ne može ispod navedene početne cijene. Ponude koje budu niže od naznačenih početnih cijena neće se uzeti u razmatranje.

Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno-kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore
kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

  • PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije putem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica:

Za pravna lica:

a. Naziv i tačna adresa ponuđača/kupca, kontakt telefon

b. Izvod iz sudskog registra sa svim pripadajućim prilozima (ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

c. Ponuđena cijena izražena u KM koja ne može biti manja od početne cijene navedene u Javnom oglasu
(ovjereno i potpisano od strane ovlaštene osobe)

d. Lična karta ovlaštene osobe ( ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

e. Uvjerenje o poreznoj registraciji(original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

f. Potpisana izjava o prihvatanju svih uslova iz ovog Javnog poziva

Za fizička lica:

a. Ime i prezime, adresa stanovanja ponuđača ,broj telefona,

b. Identifikacioni dokument Lična karta ili Pasoš (ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

c. Ponuđena cijena u KM koja ne može biti manja od početne cijene navedene u Javnom oglasu (potpisano od strane fizičkog lica – ponuđača)

d. CIPS prijavnica boravišta (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

e. Potpisana izjava o prihvatanju svih uslova iz ovog Javnog poziva

Nepotpune ponude neće se razmatrati. Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač, u skladu sa navedenim kriterijima.

  • DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom ” NE OTVARAJ – PONUDA PUTEM LICITACIJE ” (sa
obaveznom naznakom broja predmeta prodaje) se primaju do 31.01. 2024. godine, do 12:00 sati.

Prijave dostaviti na adresu „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71230 Vogošća. Ponude koje pristignu poslije nazanačenog roka, neće se razmatrati.

Komisija ponude pristigle po Javnom pozivu otvara javno i to dana 02.02.2024. godine u 14:00 sati u
prostorijama sjedišta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71230 Vogšća, Bosna i Hercegovina.

  • POSTUPAK PRODAJE-LICITACIJE

Zainteresovani kupci su dužni uplatiti predujam za predmetnu licitaciju u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti predmeta prodaje, i to na račun „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. broj 1340011120028909 kod ASA BANKE d.d. Sarajevo, s tim da sredstva moraju biti uplaćena 24h prije licitacije, tj moraju biti prikazana na izvodu društva 24h prije održavanja licitacije. Svi ponuđači su prije otvaranja licitacije dužni potpisati izjavu o prihvatanju uslova licitacije, definisanih ovim oglasom.

Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog ili usmenog zahtjeva povući svoju ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko je Komisija započela javno otvaranje prispjelih ponuda.

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javne prodaje.

Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv
ponuđača, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje-
licitacije.

Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače.

Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije.

Ako se na poziv za javnu prodaju-licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom,
Komisija ga proglašava pobjednikom javne prodaje-licitacije.

Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća
cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu na protokol Preduzeća. 

  • KRITERIJ ZA VREDNOVANE PONUDA

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena. 

  • OBAVEZE KUPCA

Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu u
skladu sa navedenim kriterijima.

Kupac, koji bude najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 10 dana od donošenja odluke o pobjedniku licitacije uplatiti cjelokupan iznos ponuđene cijene na žiro račun društva „BAGS-ENERGOTEHNKA“ d.d., te u roku od 5 dana od uplate cjelokupnog iznosa zaključiti ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos prava nad predmetom prodaje kada u cijelosti izvrši obavezu isplate licitirane cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatrat će se da je odustao od kupovine, te se uplaćeni depozit neće vraćati kupcu te se isti smatra troškom licitacije.

Sve obaveze, uključujući porez i druge troškove oko prenosa vlasništva, transporta i sl. snosi kupac.

Direktor

Enis Džihanić