JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE U ZAKUP REZERVOARA NAFTNIH DERIVATA

„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

Broj: 139-02/23

Vogošća, 22.02.2023. godine

Na osnovu člana 264. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21), člana 145. Statuta Društva broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine, Cjenovnika zakupnina zemljišta, objekata i pratećih komunalnih usluga “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća, NO broj: 262-10/16 od 31.10.2016. godine, te tačke 1. člana 2. Odluke o imenovanju komisije za provođenje procedure izdavanja u zakup rezervoara naftnih derivata kapaciteta 2000 m³ putem javnog oglasa, raspisuje se :

JAVNI POZIV

 ZAINTERESOVANIM PRAVNIM LICIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP REZERVOARA NAFTNIH DERIVATA KAPACITETA 2000 M³ KOJI JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

Pozivaju se sva pravna lica sa teritorije Bosne i Hercegovine da učestvuju u dostavljanju zatvorenih ponuda za zakup rezervoara naftnih derivata kapaciteta 2000 m³ (u daljem tekstu: Rezervoar) u zatečenom upotrebljivom stanju.

Termin uvida u predmet zakupa se omogućuje potencijalnim ponuđačima koji najave svoje prisustvo putem e-maila na adresu amirimamovic.bags@gmail.com najkasnije dan prije termina uvida koji će se održati u utorak, 28.02.2023. godine, od 10 do 13 sati, na adresi Igmanska bb.

Rezervoar je kao samostalni slobodnostajaći objekat pozicioniran na katastarskoj čestici k.č. 2751/67, KO Vogošća.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja blagovremeno podnesu kompletiranu prijavu na javni poziv sa dokumentacijom niže pobrojanom i ponuđenom cijenom koja se iskazuje jedinično sa maksimalno 2 (riječima: dvije) decimale, odnosno KM/m³ zapremnine Rezervoara, a iznos mjesečne zakupnine koju je zakupac dužan plaćati se dobiva množenjem ponuđene jedinične cijene sa kapacitetom Rezervoara, odnosno sa 2.000 (riječima: dvije hiljade). Prihvatljivom ponudom će se smatrati iznos koji je jednak ili veći od početne cijene koja iznosi 5,46 KM/m³ bez PDV-a. Zakupnina se plaća do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Ugovor o izdavanju u zakup će biti zaključen na period od 3 (tri) godine u kojem se Zakupodavac izuzima od svih mogućih obaveza finansijske prirode koje mogu nastati u vezi korištenja predmeta zakupa, a iste snosi isključivo Zakupac koji je dužan održavati Rezervoar u upotrebljivom stanju o svom trošku. Zakupac snosi svu krivičnu, materijalnu, kao i sve druge vrste odgovornosti u slučaju štete Zakupodavcu i trećim licima koja može nastati u vezi sa korištenjem predmeta zakupa. Zakupac je dužan obezbjediti sve potrebne ateste i dozvole  koje su neophodne za upravljanje i korištenje predmeta zakupa shodno svim relevantnim zakonskim i drugim aktima. Jedina obaveza Zakupodavca je predaja u posjed predmeta zakupa ponuđaču sa kojim će biti zaključen Ugovor.

Prijava/Ponuda obavezno sadrži:

  • Iznos ponuđene zakupnine  u konvertibilnim markama po kubnom metru (KM/m³) bez PDV-a, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom u kojem slučaju će se takva ponuda odbaciti kao neprihvatljiva, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i daje se sa maksimalno 2 (riječima: dvije) decimale;
  • Naziv, adresa i sjedište firme, ID ili PDV broj.

Uz prijavu/ponudu obavezno dostaviti:

  • Dokaz o identitetu podnosioca prijave – aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj, PDV broj (originali ili ovjerene kopije ne starije 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog oglasa).

Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, odabrati će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane prije potpisivanja ugovora predmetni zakup će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču koji je ponudio prihvatljivu cijenu shodno ovom Javnom oglasu.

Ponude/Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa čitko naznačenim nazivom, adresom i brojem kontakt telefona podnosioca ponude, putem pošte ili lično na protokol Društva na adresu:

BAGS-Energotehnika d.d. ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, sa naznakom: „Javni oglas za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup Rezervoara – NE OTVARATI“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobeđenje“ i na internet stranici Društva www.bagsenergotehnika.ba   i isti ostaje otvoren do 03.03.2023. godine.

Ponuđačima se omogućuje prisustvo javnom otvaranju zatvorenih ponuda u srijedu, 08.03.2023. godine u 14 sati, u prostorijama „BAGS-Energotehnika“  d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, kada će Komisija izabrati najpovoljnijeg ponuđača, sa kojim će se zaključiti Ugovor o zakupu.

UPRAVA
„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća