Obavještenja

Saniran kvar na toplovodu

30.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je saniran veliki kvar na toplovodu kod objekta Bingo centra u Vogošći, a koji je prouzrokovao prekid isporuke toplotne energije….

Prekid u snabdijevanju toplotnom energijom

27.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je zbog dotrajalosti sistema došlo do velikog kvara na toplovodu kod objekta Bingo u Vogošči, što je prouzrokovalo prekid u…

Obavještenje o ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

18.10.2023

O B A V J E Š T E N J Eo ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ DIONIČKO DRUŠTVO VOGOŠĆA I Skupština „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d….

Početak sezone grijanja 2023/2024

13.10.2023

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, obavještavamo korisnike grijanja u Općini Vogošća da sezona grijanja zvanično počinje…

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa – Poslovni sekretar

21.09.2023

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literatureiz iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto Poslovni sekretar

19.09.2023

Poslovni o radu komisije- Rukovodilac službe za vodu i kanlizaciju

14.06.2023

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literatureiz iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto Rukovodilac službe za vodu i kanalizaciju

12.06.2023

Izmjene i dopune privremenog plana javnih nabavki za 2023. godinu

01.06.2023

Na osnovu člana 17. stav  7.  Zakona o javnim nabavkama BiH Službeni  list BiH broj 39/14 i 59/22“) direktor preduzeća Bags Energotehnika dd Vogošća donosi:…

Informacija o aktivnosti Nadzornog odbora Društva

17.05.2023

Informacija o aktivnosti Nadzornog odbora Društva…