Obavještenje o ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

O B A V J E Š T E N J E
o ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara
„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ DIONIČKO DRUŠTVO VOGOŠĆA

I Skupština „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća zakazana za dan 18.10.2023 godine, je odgođena i ponovo se zakazuje za dan 31.10.2023. godine, utorak, sa početkom u 10.00 sati, u sjedištu Društva u ul. Igmanska bb, Vogošća.,

II Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1.1. Verifikacija Odbora za glasanje;
  1.2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara;
 2. Usvajanje zapisnika sa 45. (četrdesetpete) sjednice Skupštine Društva;
 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje
  vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2022. godinu;
 4. Donošenje odluke o pokriću gubitka na teret fonda rezervi;
 5. Davanje saglasnosti na Plan poslovanja za 2023. godinu;
 6. Utvrđivanje iznosa naknade za članove Odbora za reviziju.

III Učešće u radu i odlučivanju na skupštini društva

 1. Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti i putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. Punomoć za skupštinu se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Dioničar ili Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini zajedno sa punomoći i kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno, preporučenom pošiljkom ili faksom, na adresu društva. Dioničar ili Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine. Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa skupštine.
 2. Dioničari može ostvariti pravo odlučivanja na skupštini društva i glasanjem u
  odsustvu putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, faksa ili e- maila prije datuma održavanja skupštine. Za dioničare koji glasaju u odsustvu smatra se da su lično prisutni na sjednici i to samo u dijelu sjednice na koji su se njihovi glasovi u odsustvu odnosili. Dioničar koji glasa u odsustvu može svoj glas da povuče najkasnije do trenutka glasanja o tom pitanju na skupštini. U slučaju ličnog glasanja dioničara na skupštini ili glasanja putem punomoćnika smatra se da je povučeno dato glasanje u odsustvu. Dioničari mogu, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti društvo da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
 3. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
 4. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za skupštinu društva u sjedištu društva.

IV Predsjedavajući, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine

 1. Radom Skupštine do izbora predsjednika skupštine predsjedavati će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa,
 2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine u sastavu: Admir Imamović, predsjednik,
  Emira Rapa Čajlaković, član i Mirza Hadžić, član.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Harun Musić