OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA Privrednog društva „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća IV KVARTAL 2022. GODINE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora ili računa/

okvirnog sporazuma

Datum potpune     realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a

Napomena (obrazloženje)

1.

Industrijska (nejodirana) sol-

14400000-5

Direktni sporazum,

16-8-1-19/22

Penny Plus d.o.o. Sarajevo

ID: 4420074540000

3.129,23 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

 

 

19.10.2022. godine

03.03.2022. godine, 880,00 KM; 18.10.2022. godine, 1.043,07 KM; 13.12.2022. 1.043, 07 KM; Ukupno 2.966,14 KM

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

2.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija –

9067000-4

Direktni sporazum,

16-8-2-20/22

DERATIZER D.O.O. Sarajevo

ID: 4200149200006

 

679,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

19.10.2022. godine

24.05.2022. godine, 339,50 KM; 13.12.2022. godine, 339.50 KM; Ukupno 679,00 KM

 

3.

Održavanje trafo stanica –

45315000-8

Direktni sporazum,

16-8-2-21/22

ENERGOINVEST D.D. Sarajevo

ID: 4200214380009

4.470,00 KM bez PDV-a

12 mjeseci

 

 

19.10.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

4.

Čišćenje i verifikacija mjerila toplotne energije

Direktni sporazum,

16-8-2-22/22

KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ D.O.O.

ID: 4200353740001

5.852,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

20.10.2022. godine

06.10.2022. godine, 218,30 KM; 06.10.2022. godine, 111,32; Ukupno 392,62 KM

 

5.

LUS-I (niskosumporni mazut sa sadržajem do 1% sumpora)

Otvoreni postupak,

16-1-1-10-3-6/22

HIFA-OIL D.O.O. Tešanj

ID: 4218015340002

1.635.080,00 KM bez PDV-a, 12 mjeseci

 

 

09.11.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

6.

Pregled stanja kotlova S-1000 i S-2400 sa aspekta energetske efikasnosti

50324200-4

Direktni sporazum,

16-8-2-24/22

Thermal Process Solutions d.o.o. Zenica

ID: 4218318670005

3.900,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

23.11.2022. godine

06.12.2022. godine, 3.900,00 KM

 

   7.

Elektrooprema

Direktni sporazum,

16-8-1-1/23

ELSATRADE D.O.O. Sarajevo

ID: 4200044520005

4.627,31 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

04.01.2023. godine

30.12.2022. godine, 4.627,31 KM

 

8.

Vodomjer (Elektromagnetni mjerač protoka Krohne Optiflux 2300W),

38421100-3

Direktni sporazum,

16-8-1-6/22

INTIS ENGINEERING d.o.o. Mostar

ID: 4228042510004

5.967,00 KM bez PDV-a

12 mjeseci

 

 

06.06.2022. godine

06.06.2022. godine, 2.983,50 KM;

19.08.2022. godine, 2.983,50 KM;

Ukupno 5.967,00 KM

Stavka 3. Izvještaja za II kvartal

9.

Revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu-

74121210-8

Direktni sporazum,

16-8-2-7/22

BILANS d.o.o. Sarajevo,

ID: 4200249410008

5.000,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

10.06.2022. godine 

13.12.2022. godine, 5.000,00 KM

Stavka 6. Izvještaja za II kvartal

10.

Fizička zaštita radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge (blagajna BAGS-a)

Otvoreni postupak,

16-8-2-13/22

GAMA AA D.O.O. SARAJEVO – AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

ID: 4201829970007

5.990,40 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

12.09.2022. godine

18.10.2022. godine,1.210,56 KM

29.11.2022. godine, 1.701,43 KM

Ukupno 2.911,99 KM

Stavka 4. Izvještaja za III kvartal

11. 

Ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka

 

Direktni sporazum,

16-8-2-16/22

ELEKTRO SERVIS KONTAKT

ID: 4302823530006

650,00 KM bez PDV-a, 12 mjeseci

 

 

20.09.2022. godine

20.10.2022. godine, 650 KM*

Davaoc usluge nije PDV obeznik

Stavka 5. Izvještaja za III kvartal

12.

Popravak i održavanje kotla S-1000 (sanacija izolacionog materijala i dihtunga)-

50531100-7

Direktni sporazum,

16-8-2-15/22

Thermal Process Solutions d.o.o. Zenica

ID: 4218318670005

4.800,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

22.09.2022. godine

21.10.2022. godine, 1.709,40 KM;

06.12.2022. godine, 3.090,60 KM

Ukupno 4.800,00 KM

Stavka 7. Izvještaja za III kvartal

13.

Ispitivanje izmjenjivača toplote

Direktni sporazum,

16-8-2-17/22

TTO SARAJEVO

ID: 4200223450001

300,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

26.09.2022. godine

20.10.2022. godine, 300,00 KM

Stavka 8. Izvještaja za III kvartal

U Vogošći, 09.01.2023. godine

Dokument izradio: Amir Imamović, šef pravne službe