Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora LUS I, 82 02 23

Vogošća, 01.02.2023. godine

Na osnovu članova 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22) i člana  145. Statuta BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine, a po prijedlogu Komisije za nabavku i ocjenu ponuda, imenovane Odlukom broj: 896-12/22 od 06.12.2022. godine, Direktor Društva donosi slijedeću:

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora u otvorenom postupku javne nabavke  robe „LUS-I (mazut do 1% sumpora)“

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku robe „LUS-I (mazut do 1% sumpora)“ za potrebe BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po tenderu broj 925-12/22,  je

“HIFA OIL” d.o.o. Tešanj

Bukva 10, 74 260 Tešanj

BIH

Član 2.

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke dužan je dostaviti dokaze zahtjevane u tački 6.2.2. tenderske dokumentacije, broj: 925-12/22 u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, ukoliko iste nije dostavio kao sastavni dio Ponude br. 17-01/23 od 17.01.2023. godine.

Član 3.

Zadužuje se Služba za opće i pravne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.                                          

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Ugovorni organ BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća je pokrenuo postupak javne nabavke roba pod nazivom “LUS-I (mazut do 1% sumpora)” putem otvorenog postupka javne nabavke, za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj 16-1-1-23-3-8/22  dana 09.12.2022. godine na portalu javnih nabavki i u „Službenom glasniku BiH“ broj 82/22. Za predmetnu javnu nabavku, ponudu su blagovremeno dostavili slijedeći ponuđači:

  1. HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo……………………………..906.000,00 KM bez PDV-a
  2. TRIGMA d.o.o. Banja Luka……………………………..906.000,00 KM bez PDV-a
  3. HIFA-OIL d.o.o. Tešanj………..…………………….910.200,00 KM bez PDV-a

Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i konstatovala da ponude ponuđača HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, TRIGMA d.o.o. Banja Luka i HIFA-OIL d.o.o. Tešanj zadovoljavaju sve uslove iz tenderske dokumentacije broj 925-12/22  i ocijenjene su kao prihvatljive, te su navedeni ponuđači pozvani da učestvuju u e-aukciji.

Shodno rezultatima pregleda i ocjene ponuda, inicijalni poredak ponuđača sa prihvatljivim ponudama, prije provođenja e-aukcije je:

Naziv ponuđača i sjedišteIznos ponude u KM bez PDV_aOsvojena pozicija
HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo/ TRIGMA d.o.o. Banja Luka906.000,001./2.
HIFA-OIL d.o.o. Tešanj910.200,003.

Ugovorni organ je zakazao e-aukciju za 27.01.2023. godine sa početkom u 14:00 sati i minimalnim trajanjem od 10 minuta.

Nakon provedene e-aukcije, poredak ponuđača je sljedeći:

Naziv ponuđača i sjedišteIznos ponude u KM bez PDV-aOsvojena pozicija
HIFA-OIL d.o.o. Tešanj647.640,001.
HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo648.546,002.
TRIGMA d.o.o. Banja Luka838.956,003.

Komisija za nabavke i ocjenu ponuda, polazeći od primjenjenog kriterija za dodjelu ugovora – najniža cijena, predložila je ugovornom organu da donese Odluku kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća  u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

Direktor
Nihad Konaković

Prilog:

  • Zapisnik o ocjeni ponuda broj 133-01/23 od 31.01.2023. godine
  • Izvještaj o toku i završetku e-aukcije, broj: 16-1-1-23/22 od 27.01.2023. godine