Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit te liste propisa i literature