PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH broj 39/14“) direktor „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća donosi: PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

ROBE

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
1.Mazut (do 1% sumpora)09135110-8326.000.00Otvoreni postupakDaMart 2022.April 2022.Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 160-03/22 od 09.03.2022. godine
2.Mazut (do 1% sumpora)09135110-81.920.000.00Otvoreni postupakDaJuni 2022.Decembar 2022. 
3.Industrijska sol14400000-52.000,00Direktni sporazumDaAugust 2022.Decembar 2022. 
4.Alat i farbe (metla, lopata, siluk, farbe, lakovi, četke, razrjeđivač)44500000-5 39224210-31.300,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
5.Elektroda žica za varenje44315200-3500,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
6.Plin, kisik24111900-41.000,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
 7.Osigurači, sklopke,…31211300-11.000,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
8.Zaporni ventili, prirubnici, nepovratni ventili, prečistaći42130000-95.000,00Direktni sporazum DaJuni 2022.Decembar 2022. 
9.Ventili31711400-75.055,00Direktni sporazumDaMaj 2022.Decembar 2022. 
10.Cijevi i vodomjeri44160000-9 38421100-36.000,00Direktni sporazumDaMaj 2022.Decembar 2022. 
11.Kancelarijski potrošni i promotivni materijal (kancelarijske potrepštine)30192000-13.700,00Direktni sporazumDaMaj 2022.Decembar 2022. 
12.Toneri30125110-52.500,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
13.Knjige, štampa22900000-9700,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
14.Računi za fakturisanje22458000-5756,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022. 
15.Kafa, šećer, vrhnje za kafu,…15860000-41.200,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
16.Radna odjeća za radnike  18100000-0  2.500,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022. 
17.Elektrooprema i rasvjeta31000000-66.000,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
Ukupna vrijednost nabavke robe iznosi:   2.285.211,00 KM


USLUGE

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
1.Izrada projektnog zadatka za transformaciju sistema proizvodnje toplotne energije sa tečnog goriva na zemni gas71321200-6500,00Direktni sporazumDaJanuar 2022Februar 2022Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 55-01/22 od 24.01.2022. godine
2.Revizija finansijskih izvještaja za 2020. godinu79212100-46.000,00Direktni sporazumDaFebruar 2022.Maj 2022.Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 96-02/22 od 08.02.2022. godine
3.Revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu79212100-46.000,00Direktni sporazumDaFebruar 2022.Maj 2022.Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 97-02/22 od 08.02.2022. godine
4.Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije90921000-91.000,00Direktni sporazumDaJuli  2022.Decembar 2022. 
5.Dimnjačarske usluge90915000-43.000,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022. 
6.Usluge održavanja trafo stanica45315000-86.000,00Direktni sporazumDaAugust 2022.Decembar 2022. 
7.Hemijsko čišćenje izmjenjivača u kotlovnici i podstanicama98310000-96.000,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022. 
8.Morintoring emisije zagađujućih čestica u zrak, morintoring vode iz kotlovnice, kontrola kvalitete mazuta76443000-02.600,00Direktni sporazumDaAugust 2022.Decembar 2022. 
9.Advokatske usluge79110000-86.000,00Direktni sporazumDaMaj       2022.Decembar 2022. 
10.Usluge popravaka i održavanja kompjutera50320000-43.000,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022. 
11.Usluge održavanja knjigovodstveno finansijskog programa (software)72261000-22.400,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
12.Usluge oglašavanja79341000-62.000,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeJuni 2022.Decembar 2022. 
13.Usluge stručnog osposobljavanja80530000-81.500,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeJuni 2022.Decembar 2022. 
14.Usluge obrazovnih seminara80522000-9500,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeJuni 2022.Decembar 2022. 
15.Usluge osiguranja motornih vozila66514110-0700,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022. 
16.Tehnički pregled vozila71631200-2110,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022. 
17.Usluge popravaka i održavanja vozila50112000-3500,00Direktni sporazumDaJuni 2022.Decembar 2022. 
18.Bankarska usluga odobravanja dugoročnog kredita66110000-4 66113000-5112.500,00Otvoreni postupakDaJuni 2022.August 2022. 
Ukupna vrijednost nabavke usluga iznosi:  160.310,00 KM


Broj: 396-05/22
Vogošća, 13.05.2022. godine
Direktor: Nihad Konaković