Poslovnik o radu komisije – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove