Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa – Poslovni sekretar