IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14, 59/22), člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine (OPU-IP: 129/2017) i člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, donosi se:

O D L U K A
o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2022. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju izmjene i dopune Plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. za 2022. godinu, kao što je definisano Tabelom broj 1 koja je sastavni dio ove odluke, a ista će biti dostavljena na usvajanje nadzornom odboru. 

Član 2.

Plan javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 396-05/22 od 13.05.2022. godine koji se mijenja i dopunjuje ovom Odlukom je usvojen Odlukom nadzornog odbora, broj: 68-05/22 od 12.05.2022. godine.

 Član 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a ista će, zajedno sa tabelarnim pregledom izmjena i dopuna Plana javnih nabavki (tabela broj 1) biti objavljena na web stranici „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća www.bagsenergotehnika.ba po usvajanju od strane nadzornog odbora.

OBRAZLOŽENJE

Plan javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošćaza 2022. godinu, broj: 396-05/22 od 13.05.2022. godine utvrdila je uprava, odnosno direktor  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, a na isti je data saglasnost nadzornog odbora Odlukom, broj: 68-05/22 od 12.05.2022. godine.

Tokom realizacije Plana nabavki došlo je do osnovane potrebe pokretanja novog postupaka od strane Službe za proizvodnju i distribuciju toplotne energije obzirom da su obezbjeđene kolićine energenta – mazuta (1100 tona) dostatne za rad sistema do kraja januara 2023. godine, a sistem za proizvodnju toplotne energije treba biti u pogonu najranije do 15.04.2022. godine, kao i nakon toga u ovisnosti od prosjećnih vanjskih temperatura zraka, shodno Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i distribuciju toplotne energije

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/16). Shodno navedenom neophodno je izmijeniti Plan nabavki u dijelu iznosa potrebnog za nabavku dodatnih količina od 600 tona energenta – LUS I (Mazut do 1% sumpora) shodno procijenjenoj vrijednosti dobivenoj ispitivanjem tržišta (1,5175 KM/kg), te uračunavši iznos od 284.920,00 KM koji je preostao od prvotno planiranog isnosa od 1.920.000,00 KM nakon zaključivanja okvirnog sporazuma sa najpovoljnijim ponuđačem u provedenom otvorenom postupku javne nabavke 1100 tona robe LUS-I (mazut). Trenutna vrijednost 600 tona robe LUS – I (mazut) po ispitivanju tržišta iznosi 910.500,00 KM, te je shodno navedenom potrebno izmijeniti Plan nabavki u Tabeli I, pod tačkom 2. Člana 1., Procijenjena vrijednost nabavke robe LUS – I (Mazut do 1% sumpora) u iznosu od 2.545.580,00 KM.

Obzirom da je Plan nabavki okvirni dokument koji se može mijenjati i dopunjavati u toku godine u skladu sa potrebama ugovornog organa, a zbog nastanka opravdanih razloga za izmjenu i dopunu istog, utvrđena je izmjena i dopuna Plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća.

Odluku pripremio:
Amir Imamović, šef pravne sl.

DIREKTOR
Nihad Konaković

                                                                                                              

Dokumenti: