JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U „BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 26/2016, 89/2018, 23/2020- Odluka US, 49/2021- dr zakon, 103/2021-dr zakon, 44/2022),na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  Kantona Sarajevo broj 05-30-1659/23 od 23.01.2023. godine, Uredbe  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 19/21, 10/22) Odluke broj: 193-03/23 od 13.03.2023.godine, „BAGS-Energotehnika“ d.d. Vogošća raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U „BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos u „BAGS-ENERGOTEHNIKA“d.d. Vogošća (u daljem tekstu: Preduzeće), sa sjedištem u ulici Igmanska bb, 71320 Vogošća,  www.bagsenergotehnika.ba.

Javni oglas se raspisuje za prijem radnika u radni odnos za sljedeće radno mjesto:

 1. Referent za pravne i kadrovske poslove – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na period od 12 (dvanaest) mjeseci, puno radno vrijeme- 40 sati sedmično, na području Kantona Sarajevo, Općina Vogošća, ulica Igmanska bb.

1. Opći uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. Da je stariji od 18 godina;
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 3. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;

Napomena:

 1. Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu sa istim neće se uzimati u razmatranje.
 2. Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavilo, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
 3. Kandidat sa kojima se zaključi ugovor o radu obavezni su u roku od najduže 6 mjeseci steći sva ostala posebna znanja utvrđena Pravilnikom o radu preduzeća koja su potrebna za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su zaključili ugovor o radu, a koja znanja nisu bili dužni imati prilikoprijema u radni odnos.
 4. Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju  po posebnim propisima dostavljaju posebne potvrde i uvjerenja kojima se to dokazuje.

2. Prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

1. Referent za pravne i kadrovske poslove

1.1 Opis poslova:

– predlaže i izrađuje regulirajuće akte društva

– usklađuje propise društva sa izmjenama zakona

– vrši pravne i imovinske poslove

– rješava predmete i akte društva

– rješava predmete i akte zaposlenika

– pokreće postupke sudske naplate i zastupa društvo pred sudom

– pračenje zakonskih propisa iz djelokruga svoga rada i odgovornost za njihovu primjenu

– vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac

– ažuriranje informacija o radnoj biografiji, plaćama,ocjenama radnog učinka, kvalifikacijama i obučavanju i o korištenom odsustvu

– otvaranje dosijea za nove zaposlene radnike i provjeravanje kompletnostipodataka

– obrađivanje molbi za zaposlenje i unapređenje i obaviještavanje podnosilaca o rezultatima

– primanje i odgovaranje na zahtjeve u vezi sa radnim ovlaštenjima i uslovima rada

– slanje aplikacija za posao i oglašavanje o otvaranju radnih mjesta i testiranju

– održavanje i ažuriranje sistema za ručno i kompjuterizirano arhiviranje i registraciju te pripremanje i izvještaja i dokumenata u vezi sa radnim aktivnostima zaposlenih-

– čuvanje i povlačenje podataka i dosijea o zaposlenim radnicima prema dobijenim zahtjevima

– vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac ili generalni direktor

1.2. Posebni uslovi:

– školska sprema: VSS/VŠS/SSS ,

– stepen: VII/VI/IV ,

– zanimanje: pravni  ili opšti smjer,

– radno iskustvo: 1 godina,

– posebna znanja i stručni zahtjevi: poznavanje pravne regulative društva.

1.3 Radno vrijeme: od 07.00 do 15.30 sati

1.4 Osnovna plata: 1.626,24 KM

2. Potrebna dokumentacija

III.a) Kandidati koji se prijavljuju na navedenu poziciju uz prijavu dostavljaju sljedeće dokaze:

 1. prijava na javni oglas sa naznakom radnog mjesta za koju se prijavljuje (svojeručno potpisana)- obavezno,
 2. kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail) – obavezno,
 3. diplomu traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke – obavezno,
 4. dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda od poslodavca) ili potvrdu o stažu uz dešifraciju zanimanja –obavezno,
 5. uvjerenje o državljanstvu – obavezno,
 6. izvod iz matične knjige rođenih- obavezno,

Napomena: Dokumentacija  iz tačke III.a) dostavlja se u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 ( šest ) mjeseci od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa.

III.b) Neophodna dokumentacija da bi se ostvario prioritet pri zapošljavanju

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prednost/prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovoh porodica u institucijana u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajeva (Sl. Novine KS 37/20, 27/21) imaju prioritet pri zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.)koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se naposeban zakon po kojem imaju prednost, te su dužni dostaviti: Dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, Dokaz o ispunjavanju uslova za ostvarenje prava po ovoj Uredbi: prijavljeno prebivalište/boravište u KS i da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica JU ,,Služba za zapošljavanje KS“ ili da je zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje ili su zaposena na određeno vrijeme, odnosno sljedeće dokaze:

 • Obaviještenje o evidenciji prebivalištu/boravištu u KS izdato od strane MUP-a KS (CIPS-ova prijava prebivališta),
 • Uvjerenje JU ,,Služba za zapošljavanje KS“ da se kanddiat nalazi na evidencijiJU ,,Služba za zapošljavanje KS“ ili Potvrda poslodavca  da kandidat obavlja poslove sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje (s naznakom stručne spreme s kojom je radnik zasnovao radni odnos kod tog poslodavca) ili Potvrda poslodavca da je kandidat zaposlen na određeno vrijeme. Navedene dokaze pod tačkom 1. i 2. kojim se dokazuje prioritet pri zapošljavanju, dostaviti s datumom izdavanja ne starijim od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa.
 • Uvjerenje/Rješenje o pripadnosti branilačkoj kategoriji izdato od strane nadležnog organa u skladu s članom 5. stav 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijana u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajeva (Sl. Novine KS 37/20, 27/21), te prilogom Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijana u Kantonu Sarajevo u kojem je popisana dokumentacija i naziv organa koji izdaje istu i to prema sljedećoj tabeli:
Redni brojPripadnost branilačkoj kategorijiNaziv dokaza- dokumentaOrgan koji ga izdaje
1.Član porodice šehida- poginulog, umrlog i nestalog braniocaUvjerenje o statusu djeteta šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca i Uvjerenje o učešću  u oružanim snagama  za šehida- poginulog, umrlog i nestalog branioca.Općinska služba  za boračko invalidsku zaštitu, Grupa za pisanja evidencije  iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
2.Ratni vojni invalidRješenje o priznatom svojstvuratnog vojnog invalidaOpćinska služba za boračko invalidsku zaštitu
3.Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanjaRješenje o priznatom pravu na novčano mjesečno primanje dobitniku priznanjaOpćinska služba za boračko invalidsku zaštittu
4.Demobilisani braniociUvjerenje o učešću u oružanim snagamaGrupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta
5.Dijete: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisanog branioca1.Uvjerenje o statusu djeteta vojnog invalida, 2. Rješenje o priznatom pravu na :  invalidninu, mjesečni novčani dobitak,  3.Uvjerenje o učešću u oružanim snagamaPod 1 i 2 Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu, pod 3 Grupa za pitanja evidencije u oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivaišta
6.Suprugama ratnih vojnih invalidaUvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida b) Rješenje o priznatom pravu na invalidninua) Općinska Služba matični ured   b) Općinska Služba za boračko invalidsku zaštitu

Dokaz pod tačkom 3. kojom se dokazuje prioritet pri zapošljavanju dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od datuma objavljivanja ovog javnog oglasa.

1. Sadržaj prijave

Prijava kandidata mora da sadrži sve dokaze o ispunjavanju uslova za poziciju za koju se kandidat prijavljuje za koje je naznačeno da se obavezno dostavljaju uz prijavu.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na pismeni i usmeni ispit.

2. Dostava prijava i postupanje sa prijavama

Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita, kandidati koji blagovremeno dostave urednu dokumentaciju, biće obavješteni pismeno na adresu i putem e-maila koje dostave u prijavi.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu:

BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća
ul. Igmanska bb, 71 320 Vogošća
Na koverti obavezno naznačiti poziciju na koju apliciraju- Naziv radnog mjesta uz obaveznu naznaku „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI

Kandidati koji apliciraju na navedenu poziciju kod poslodavca mogu preuzeti listu pitanja, propisa i literatureza pismeni ispit iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit kao i sa web stranice poslodavca.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija koja se priloži ostaje u arhivu Preduzeća i može se dobiti natrag na osnovu pisanog zahtjeva kandidata za povrat dokumentacije.  

Broj telefona na koji kandidati mogu dobiti dodatna informacije je 033/432-632.