KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21) i člana 135. Statuta Društva broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine i Odluke o pokretanju konkursne procedure za izbor direktora „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća broj: 118-09/23, donesene na 31. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 21.09.2023. godine, Nadzorni odbor Društva raspisuje:

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina.

Direktora imenuje Nadzorni odbor društva. Mandat direktora je 4 (četiri) godine.

Dužnosti direktora su utvrđene Zakonom o privrednim društvima FBiH i Statutom Društva.

Opći uslovi:

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 3 mjeseca);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 3 mjeseca);
 3. Da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: kao pod 2.);
 4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadležnog organa);
 5. Da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog organa);
 6. Da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup, a koji su nespojivi sa dužnošću u upravi, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje Kantonalnog suda ne starije do 3 mjeseca koje koje izabrani kandidat dostavlja prije zaključenja ugovora);
 7. Da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju se kandiduje (dokaz: uvjerenje Općinskog suda, ne starije od 3 mjeseca);
 8. Da nije na funkciji u bilo kojoj političkoj stranci (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadležnog organa)
 9. Da ne obavlja funkciju predsjednika ili član nadzornog odbora ili upravnog odbora u privrednim društvima ili institucijama, uključujući, ali i ne ograničavajući se na: fondove, banke, agencije, komisije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadležnog organa).

Posebni uslovi:

 1. Da ima visoku stručnu spremu tehničkog ili društvenog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome);
 2. Da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu);
 3. Da podnese prijedlog razvojne strategije Društva za period na koji se imenuje.

Prijava na konkurs treba da sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju svih uslova navedenih u konkursu.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na intervju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Izbor će se izvršiti u roku od 15 dana od dana zatvaranja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:

BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71 320 Vogošća, Bosna i Hercegovina.

sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA – NE OTVARAJ“