„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije i distribucijom vode.

Grijanje

Proizvodnja i distribucija toplotne energije

VOda

Distribucija vode

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije i distribucijom vode.

Grijanje

Proizvodnja i distribucija toplotne energije

VOda

Distribucija vode

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom energetskih medija

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije i distribucijom vode. Osnovana je 1974. godine s ciljem tehnološke podrške kompanijama u industrijskom kompleksu UNIS Vogošća.

Po strukturi kapitala, „BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je dioničko društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala (67% vlasnik Kanton Sarajevo ), dok preostali dio vlasništva pripada Investicijskim fondovima i fizičkim licima. Kompanija u svom portfoliu posluje kroz dvije tehnološke cjeline:

  • Proizvodnja i distribucija toplotne energije i
  • Distribucija vode za piće.

Toplotnom energijom snabdijevamo potrošače na području Općine Vogošća (ustanove, institucije, domaćinstva, privredne subjekte), kao i kompanije koje posluju u krugu „Stara industrijska zona“ Vogošća. U svom poslovnom portfoliu imamo preko 600 kupaca. Sa izvorišta „Peračko vrelo“, distribuiramo vodu za potrošače na lokalitetu “Stara industrijska zona“, te vršimo isporuke vode u sistem KJKP ViK Sarajevo.

MISIJA

Obezbijediti pouzdano i stabilno vršenje komunalne funkcije komitentima na području koje pokriva naš operater, te uz kontinuirano unapređenje procesa proizvodnje i distribucije kao i kroz uvođenje novih tehnologija, doprinijeti unapređenju kvaliteta životne sredine.

VIZIJA

Postati moderna, efikasna i specijalizovana kompanija u oblasti kojom se bavi, koja će kroz primjenu inovativnih rješenja i savremenih tehnologija u proizvodnji i distribuciji energetskih medija, biti u mogućnosti svojim korisnicima ponuditi kvalitetnu, modernu i ekološki prihvatljivu uslugu.

Trenutna temperatura u Sarajevu

Posljednje novosti

Saniran kvar na toplovodu

30.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je saniran veliki kvar na toplovodu kod objekta Bingo centra u Vogošći, a koji je prouzrokovao prekid isporuke toplotne energije….

Prekid u snabdijevanju toplotnom energijom

27.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je zbog dotrajalosti sistema došlo do velikog kvara na toplovodu kod objekta Bingo u Vogošči, što je prouzrokovalo prekid u…

Poslovnik o radu komisije – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

16.11.2023

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U„BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

15.11.2023

Na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo…

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literature iz oblasti koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

14.11.2023

Obavještenje o ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

18.10.2023

O B A V J E Š T E N J Eo ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ DIONIČKO DRUŠTVO VOGOŠĆA I Skupština „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d….