Posovnik o radu komisije – Referent za pravne i kadrovske poslove